Puzzelen


Waar zaten de vlekken, zoek de verschillen.

De cirkels geven de eerste 20 vlekken aan. De kleuren geven de betekenis.

Rood=controle
Zwart=alleen DNA slo of helemaal geen DNA
Blauw=DNA EL in rode vlekken
Groen=DNA EL in crime-scope lokaties

Hier zijn de vlekken genummerd.

Bronnen: NFI rapport 19 januari 2004, 20 maart 2007; advocaat-generaal mr A.J. Machielse; Nr. 02057/06 H en vele foto's.

SVO-# ARA852# Plaats van de bemonstering crimescope type celmateriaal bevindingen bevindingen
Y-chromosoom-onderzoek
FLDO ( *)
1 ter hoogte van de rechterschouder naast de revers + onbekend mengprofiel
W + L
partieel 9 uit 11
2 op de linkerzijde van de blouse ter hoogte van de linkerzij + onbekend geen profiel geen profiel
3 op de linkerzijde van de blouse ter hoogte van het overdrachtspatroon in bloed   bloed volledig profiel W geen profiel
4 op de linkerzijde van de blouse naast het overdrachtspatroon in bloed   bloed volledig profiel W geen profiel
5 op de rechterzijde van de blouse naast het derde knoopgat   bloed volledig profiel W geen profiel
6 op het linkervoorpand van de blouse onder het overdrachtspatroon in bloed   onbekend partieel profiel W geen profiel
7 op de rechterschouder + onbekend partieel profiel W partieel 8 uit 11
8 een tweede bemonstering van vlek(ARA852#1) ter hoogte van de rechterschouder naast de revers + onbekend mengprofiel
W + L
partieel 7 uit 11
9 een lichtrood vlekje naast de revers ter hoogte van de bovenzijde van de rechterborst   onbekend mengprofiel
W + L
partieel 2 uit 11
10 op de achterzijde van de kraag   bloed volledig profiel L volledig profiel
11 op het revers rechts bij de hals + onbekend volledig profiel W geen profiel
12 ter hoogte van de rechterschouder + onbekend partieel profiel W partieel 5 uit 11
13 op het rechter voorpand + onbekend geen profiel volledig profiel
14 bemonstering in de onmiddellijke omgeving van vlek (ARA852)#9   onbekend geen profiel geen profiel
15 bemonstering in de onmiddellijke omgeving van vlek (ARA852)#9   onbekend geen profiel geen profiel
16 bemonstering uit een 'schone omgeving van het rechter voorpand   onbekend geen profiel geen profiel
17 bemonstering in de onmiddellijke omgeving van vlek (ARA852)#9   onbekend geen profiel partieel 2 uit 11
18 lichtrode vlek op de achterzijde van het rechter geplisseerde revers   onbekend mengprofiel
W + L
volledig profiel
19 lichtrode vlek op de achterzijde van de geplisseerde kraag   onbekend mengprofiel
W + L
partieel 6 uit 11
20 lichtrode vlek op het linker/rechter (**) voorpand   onbekend mengprofiel
W + L
volledig profiel

(*) Leiden, tijdens proces Den Bosch alleen de eerste 9 monsters. (**) In NFI-raportage op het rechter voorpand, volgens etiketering links .

Uit het oriënterend onderzoek: Deze 95 nieuw bemonsterde bloedsporen zijn onderzocht op DNA: naast het reeds in 2003 aangetroffen bloedspoor (ARA852# 10) waarvan het volledige DNA-profiel overeenkomt met het DNA-profiel van L., leverde dat een tweede DNA-spoor op in de kraag van de blouse (ARA852#42), waarvan het partiële DNA-profiel overeenkomt met het DNA-profiel van L.. EN: Het DNA-onderzoek heeft bij 9 bloedsporen geen DNA-profiel opgeleverd. (..) Het DNA-profiel van de overige 85 bloedsporen komen overeen met het DNA-profiel van de weduwe W.. Dit levert de volgende statistiek op:

Aanwezigheid van DNA-sporen

aard van de vlekken

totaal

EL

SLO

niets

bloed

99

2(2)

88

9

crimescope

7

2(5)

5

1

'rode' vlekken

4

4(4)

4

0

controle

5

0(1)

1

4(3)

totaal

115

8(12)

98

14(13)

Noten en observaties

 1. Als wij de controle monsters als willekeurige monsters zouden beschouwen (wetenschappelijk gezien zou dat zo moeten zijn), bevatten willekeurige monsters 20% DNA van EL, terwijl geselecteerde monsters resp 2% (bloed), 33%(67%) (crimescope) en 100% (rode vlekken) DNA van EL bevatten. In feite zijn er geen controlemonsters en is het onderzoek derhalve niet valabel.

 2. De telling van de crimescope-monsters is eigenlijk onjuist, de monsters 1 en 8 komen van dezelfde lokatie; het statische gegeven van de crimescope monsters wordt dan: 20%(60%).

 3. De rode vlekken zijn niet te zien op foto's PD.

 4. De kleur van de wel zichtbare rode vlek op de latere foto (#18, zie boven) lijkt sterk op de kleur van de vlek op de linker arm (elleboog). Deze vlek is echter niet bemonsterd. Van deze vlek valt in zinnigheid niet te beredeneren, dat deze een make-up-vlek kan zijn.

 5. De onderzoeken uit de drie verschillende rondes vertonen heel verschillende uitkomsten:

ronde aantal EL SLO niets

1

9

3(5)

8

1

2

11

4(7)

5

5(3)

3

95

1(1)

85

9

 1. De resultaten autosomaal DNA-onderzoek en Y-chromosoom (tussen haakjes) onderzoek vertonen niet parallel lopende verschillen; sommige Y-chromosoom uitslagen zijn duidelijk bij ontbrekende autosomale uitslagen en v.v.

 2. De Y-chromosoom uitslagen mogen niet zomaar vergeleken worden met de autosomale onderzoeken, omdat de kans op detectie van Y-chromosomaal DNA voor het slachtoffer bij voorbaat 0 bedraagt.

 3. Slechts 2 bloedvlekken bevatten een profiel van EL, dit is gezien de overige patronen te laag, indien daderschap wordt verondersteld.

 4. Slechts twee locaties met sporen van EL liggen wat lager op de blouse. Deze liggen in het gebied, waar transfer vanuit de kraag kan hebben plaat gehad, tijdens het vouwen van de blouse in het mortuarium of tijdens de sectie. Het effect van het vouwen kan worden aangetoond door de extra bloedvlekken op de foto's die gemaakt zijn na de foto op het PD (zie >tijdstip delict >blouse en contaminatie).

 5. De verspreiding van het DNA van EL op de blouse is onregelmatig, d.w.z. op de bovenzijde, ter rechter zijde (vrijwel exclusief). De geweldshandelingen waren zowel aan de bovenzijde, als aan de linker zijde. Op dit punt is de match niet overtuigend. Het verspreidingspatroon is wel consistent, uitgaande van overdracht via spreekvocht, indien de spreker rechts van de aangesprokene heeft gestaan. Dit is een plausibele opstelling, indien er stukken zijn overhandigd en het slachtoffer deze heeft aangepakt en bekeken, terwijl de spreker commentaar leverde. In dat geval kan de spreker zowel achter het slachtoffer (meelezend) als tegenover het slachtoffer (oogcontact) hebben gestaan.

Patroon van de onderzochte vlekken op de blouse. De rode vlekken bevatten profielen van EL; grotere vlekken hebben betrekking op vollediger profielen (Y-chromosoom). Lege cirkels bevatten geen profielen van EL. De groene lijn geeft aan, hoe de blouse gevouwen was, op basis van het bloedvlekkenpatroon (zie >tijdstip delict >blouse).

Discussie over de brief met grafrechten.
Zo zou het patroon van speekseldruppeltjes op de blouse kunnen zijn ontstaan.

 1. Van vlek#13 rapporteert het NFI, dat deze geen profiel heeft opgeleverd (autosomaal DNA), terwijl later een volledig Y-chromosoom profiel van EL wordt gerapporteerd.

 2. Van vlek #10 wordt gerapporteerd, dat deze op de achterzijde van de kraag ligt. In feite is deze bemonsterd van de boven-/binnen-zijde van de kraag. (Afhankelijk van de draagwijze.)

 3. Het oriënterend onderzoek is duidelijk zodanig uitgevoerd, dat de resultaten op voorhand weinig bewijskracht zouden vertonen: zo is er slechts één (ÉÉN!) monster genomen uit de zone, waar de oorspronkelijke door het NFI als controle-monsters betitelde monsters zijn genomen. Zo werd er wel nog een bloedvlekje uit de kraag bemonsterd, maar géén leeg plekje ernaast. Het begrip 'blanco-bepaling' schijnt bij het NFI niet bekend te zijn. Geen enkel monster van de linker schouder ook.

 4. De beschrijving van vlek #17 deugt niet: deze staat -net zoals de vlekken #14 en #15- vermeld als "bemonstering in de onmiddellijke omgeving van vlek (ARA852)#9". In  werkelijkheid zit vlek #17 boven op de sierkraag.

  Locatie vlek #17 op de sierkraag.

  Vlek #20 bij de pijl, ligt onder de sierkraag, terwijl bovenop de sierkraag een bloedvlek te zien is. Ofwel, de sierkraag bedekte tijdens het delict deze vlek. De streepjes rechts in de foto dateren van na de vondst van het slachtoffer.

 5. Vlek #20 wordt genoemd als spoor, dat in sterke mate 'delictgerelateerd ' zou zijn. Niet vermeld wordt de omstandigheid, dat spoor #20 zich onder de sierkraag bevond en daarom moeilijk in verband gebracht kan worden met het delict, terwijl zich bovenop de sierkraag een bloedvlek bevindt, die het op zijn minst aannemelijk maakt, dat ook tijdens het delict de kraag op die plek lag. Ook op de foto PD ligt de kraag in zijn normale stand.

  Van vlek#20 rapporteert het NFI (in tweevoud), dat deze is bemonsterd van de rechter zijde van de blouse, waarna dit later veranderd wordt in linker zijde, maar na het arrest van Den Bosch! Aan het voorkomen van de vlek in de zone van de geweldsuitoefening rond de steekwonden en de gebroken ribben wordt enig belang gehecht. Geen belang wordt gehecht aan de omstandigheid, dat er helemaal geen andere profielen in de omgeving zijn gevonden. Zie de frequentie van de bemonsteringen in de omgeving. De kans op een -noodlottige- verwisseling ligt hier sterk voor de hand! Zo kan zomaar spoor 11  of 17 verwisseld zijn met spoor 20. In het NFI-rapport van 19-01-2004 komen nog twee andere fouten voor, dus hier valt niets uit te sluiten. Misschien wapperden de etiketjes wel op de vloer. Erg vast zaten zij vaak niet... In een onderliggende paragraaf nog een aanwijzing, dat hier iets helemaal fout is gegaan.

Sterker nog, soms waren zij echt verdwenen:

De avonturen van etiketje #7 (blauw) en de omzwervingen van #8 (groen). Het weggeknipte monster  #7 is geaccentueerd t.b.v. de plaatsbepaling. Foto links: 2 december 2003; foto's rechts: 10 december 2003.

Ook etiketten #9 en #14 moesten er tussen 2 december en 10 december 2003 aan geloven.

Rond 10 december 2003 veranderde ook het etiket van het veronderstelde monster #20. Voorts maken deze foto's duidelijk, dat de etiketten werden geplakt na het uitknippen van  het monster. De aantekening van het NFI omtrent de positie van vlek#20 dient dus leidend te zijn. Dan moet vlek#20 beschouwd worden als zijnde rechts op de blouse gesitueerd (voor de kijker links).

 1. Van de 9 profielloze bloedsporen is inmiddels iets meer bekend geworden:
nr. positie
# 21
# 22
# 35
# 40
# 51
# 52
# 75
# 92
# 115
onderzijde laatste knoop
onderzijde één na laatste knoop
overdrachtsspoor rechter voorpand
overdrachtsspoor rechter voorpand
overdrachtsspoor linker voorpand
overdrachtsspoor linker voorpand
overdrachtsspoor linker revers
overdrachtsspoor linker voorpand
verdunde bloedvlek binnenzijde rugpand

(Jammer dat je nooit zeker weet, wat ze met links en rechts bedoelen....)

ARA852#1

positie: ter hoogte van de rechterschouder naast de revers
aanleiding: crimescope positief
autosomaal profiel: mengprofiel W + L
Y-chromosomaal: partieel 9 uit 11
bijzonderheden: een spoor buiten een lichtrode vlek ondermijnt de hypothese voor het onstaan van de lichtrode vlekken
ARA852#2

positie: op de linkerzijde van de blouse ter hoogte van de linkerzij
aanleiding: crimescope positief
autosomaal profiel: geen profiel
Y-chromosomaal: geen profiel
bijzonderheden:
ARA852#3

positie: op de linkerzijde van de blouse ter hoogte van het overdrachtspatroon in bloed
aanleiding: bloed
autosomaal profiel: volledig profiel W
Y-chromosomaal: geen profiel
bijzonderheden:
ARA852#4

positie: op de linkerzijde van de blouse naast het overdrachtspatroon in bloed
aanleiding: bloed
autosomaal profiel: volledig profiel W
Y-chromosomaal: geen profiel
bijzonderheden:
ARA852#5

positie: op de rechterzijde van de blouse naast het derde knoopgat
aanleiding: bloed
autosomaal profiel: volledig profiel W
Y-chromosomaal: geen profiel
bijzonderheden:
ARA852#6

positie: op het linkervoorpand van de blouse onder het overdrachtspatroon in bloed
aanleiding: bloed
autosomaal profiel: partieel profiel W
Y-chromosomaal: partieel 2 uit 11
bijzonderheden:
ARA852#7

positie: op de rechterschouder
aanleiding: crimescope positief
autosomaal profiel: partieel profiel W
Y-chromosomaal: partieel 8 uit 11
bijzonderheden:
 • merkwaardig verschil in uitkomst tussen beide onderzoeksmethoden
 • een spoor buiten een lichtrode vlek ondermijnt de hypothese voor het onstaan van de lichtrode vlekken
ARA852#8

positie: een tweede bemonstering van vlek(ARA852#1) ter hoogte van de rechterschouder naast de revers
aanleiding: crimescope positief
autosomaal profiel: mengprofiel W + L
Y-chromosomaal: partieel 6 uit 11
bijzonderheden:
 • een spoor buiten een lichtrode vlek ondermijnt de hypothese voor het onstaan van de lichtrode vlekken
 • in de NFI-rapportages van 5 december 2003 en 19 januari 2004 wordt respectievelijk gesteld, dat in deze vlek het DNA van EL WEL en NIET werd aangetroffen.  En op 22 januari weer WEL. Dus tweemaal anders.
ARA852#9

positie: een lichtrood vlekje naast de revers ter hoogte van de bovenzijde van de rechterborst
aanleiding: een lichtrood vlekje
autosomaal profiel: mengprofiel W + L
Y-chromosomaal: partieel 2 uit 11
bijzonderheden: deze combinatie komt bij ca. 40% van de mannelijke bevolking voor
ARA852#10

positie: op de achterzijde van de kraag
aanleiding: bloed
autosomaal profiel: volledig profiel L
Y-chromosomaal: volledig profiel
bijzonderheden: omschrijving positie had moeten luiden: voorzijde van de geplisseerde kraag
ARA852#11

positie: op het revers rechts bij de hals
aanleiding: crimescope positief
autosomaal profiel: volledig profiel W
Y-chromosomaal: geen profiel
bijzonderheden: De beschrijving van de positie op de blouse deugt niet: op de foto zit de vlek op de sierkraag, niet op het revers
ARA852#12

positie: ter hoogte van de rechterschouder
aanleiding: crimescope positief
autosomaal profiel: partieel profiel W
Y-chromosomaal: partieel 5 uit 11
bijzonderheden:
 • merkwaardig verschil in uitkomst tussen beide onderzoeksmethoden
 • een spoor buiten een lichtrode vlek ondermijnt de hypothese voor het onstaan van de lichtrode vlekken
ARA852#13

positie: op het rechter voorpand
aanleiding: crimescope positief
autosomaal profiel: geen profiel
Y-chromosomaal: volledig profiel
bijzonderheden:
 • merkwaardig verschil in uitkomst tussen beide onderzoeksmethoden
 • in de NFI-rapportages van 19 en 22 januari 2004 wordt respectievelijk gesteld, dat in deze vlek het DNA van EL NIET en WEL werd aangetroffen. De eerste rapportage viel onder de verantwoordelijkheid van dr. A.D. Kloosterman, de tweede onder de verantwoordelijkheid van ing. R. Eikelenboom.
ARA852#14

positie: bemonstering in de onmiddellijke omgeving van vlek (ARA852)#9
aanleiding: controle
autosomaal profiel: geen profiel
Y-chromosomaal: geen profiel
bijzonderheden:
ARA852#15

positie: bemonstering in de onmiddellijke omgeving van vlek (ARA852)#9
aanleiding: controle
autosomaal profiel: geen profiel
Y-chromosomaal: geen profiel
bijzonderheden:
ARA852#16

positie: bemonstering uit een 'schone omgeving van het rechter voorpand
aanleiding: controle
autosomaal profiel: geen profiel
Y-chromosomaal: geen profiel
bijzonderheden:
ARA852#17

positie: bemonstering in de onmiddellijke omgeving van vlek (ARA852)#9
aanleiding: controle
autosomaal profiel: geen profiel
Y-chromosomaal: partieel 2 uit 11
bijzonderheden:
 • de controle had een blanco moeten opleveren; echter komt deze combinatie bij ca. 40% van de mannelijke bevolking voor
 • de locatie is vreemd omschreven, er ligt nog een andere bemonstering tussen
ARA852#18

positie: lichtrode vlek op de achterzijde van het rechter geplisseerde revers
aanleiding: een lichtrood vlekje
autosomaal profiel: mengprofiel W + L
Y-chromosomaal: volledig profiel
bijzonderheden:
ARA852#19

positie: lichtrode vlek op de achterzijde van de geplisseerde kraag
aanleiding: een lichtrood vlekje
autosomaal profiel: mengprofiel W + L
Y-chromosomaal: partieel 6 uit 11
bijzonderheden:
ARA852#20

positie: lichtrode vlek op het rechter voorpand
aanleiding: een lichtrood vlekje
autosomaal profiel: mengprofiel W + L
Y-chromosomaal: volledig profiel
bijzonderheden:
 • de positie in de beschrijving (in duplo) correspondeert niet met de positie in de foto
 • onmiddellijk naast de vlek bevindt zich een vlekkenpatroon dat bewijsbaar na vondst slo ontstond
ARA852#42

positie: op de achterzijde van de kraag
aanleiding: bloed
autosomaal profiel: volledig profiel L
Y-chromosomaal: volledig profiel
bijzonderheden: vastgesteld tijdens het oriënterend onderzoek; status onduidelijk; fotografisch herkenbaar als een begeleider van ARA582#10