Contaminatie

handschoen knopen vlekken erbij
vouwen erbij DNA erbij knippen
Video Contaminatie

Meer voorbeelden van contaminatie staan genoemd in het onderdeel blouse.Handschoenvlekken

Foto PD 25 september 1999. De onmiddellijke omgeving van vlek 3. Een aantal elementen is in de kleuren oranje, groen, magenta en blauw gemarkeerd.

Dezelfde omgeving, nu gefotografeerd in 2003. De eerder niet zichtbare elementen staan hier in rood gemarkeerd. De geel geblokte elementen werden zichtbaar, door het lostrekken van vouwen, die links met gele pijlen zijn gemarkeerd.

De twee meest rechtse vlekken zijn hieronder apart weergegeven. In de vergelijking is ook getoond, dat de contouren van beide vlekken sterk overeenkomen. De vlekken zijn ondersteboven weergegeven.

De eerste vlek is scherp begrensd, er is een dun lijntje, minder dan een millimeter dik zichtbaar; de tweede vlek vertoont dezelfde contouren, maar is minder scherp.

Het is niet moeilijk, de bron van deze vlekken te raden: het zijn vingerafdrukken van een latex handschoen, welke eerst in contact geweest is met een bloedvlek elders (op de blouse?). Doordat na de eerste afdruk de hoeveelheid bloed aanzienlijk is verminderd, is de tweede afdruk nu veel vager, deze staat er onmiddellijk onder. Gezien de vorm van de vlek, ligt het voor de hand dat de vlek ondersteboven is aangebracht. Dat is ook om een andere reden voor de hand liggend: als de blouse werd opgepakt, werd deze waarschijnlijk eerst aan de schouders opgepakt en bij het neerleggen, stond degene, die de handeling uitvoerde dus aan het hoofdeinde van de blouse.

De dunne scheidingslijn verraadt de aard van de handschoen, van geen enkele stof is denkbaar, dat deze zo'n scherpe vouw achter laat. Ook is de afdruk intens en scherp, hetgeen een niet-adsorberend materiaal veronderstelt.

De betekenis van dit alles?

Op de blouse meende men greepsporen te herkennen in de vorm van vingervormige afdrukken in een rode kleur, de zogenaamde make-up vlekken. Waar die make-up vandaan moet worden getoverd, is op zich al een raadsel. Deze vlekken heeft men opgewaardeerd tot delict-gerelateerde vlekken, met alle consequenties vandien. Veel waarschijnlijker zijn deze sporen door onderzoekers achtergelaten.


Knopen los en vast

Van links naar rechts: 25 september 1999 om 13:00 uur en later; 2 december 2003.
De zwarte pijl wijst het lege knoopsgat aan.

Wat heeft het hierna nog voor zin, om de knopen te bemonsteren? Toch werd dat gedaan.


Nieuwe vlekken

Deze op het rechter pand van de blouse was al enige tijd bekend:

en wordt nader verklaard in het onderdeel blouse.

Deze komt voor op het linker pand en is eigenlijk nog duidelijker:

25 september 1999 en (tweemaal) 10 december 2003. De rode cirkels zijn bedoeld als oriŽntatiepunten.

Bijzonder: nu eens een nieuwe vlek links op de blouse (rechts voor de kijker), het lijkt een echte druppel. Op de rechter foto zijn boven de aangewezen vlek extra vlekken zichtbaar, die onder 1) staan besproken.


Nieuwe vouwen

Uit het onderdeel blouse blijkt al dat de blouse vlak na het delict werd gevouwen. Tijdens de lange 'overwintering' tussen 1999 en 2003 werd de blouse ook opgevouwen - zie o.m. het onderdeel chain of custody. Maar ook daarna  -tijdens het NFI-onderzoek 2003/2004- werd nog flink gevouwen:

Van links naar rechts: 25 september 1999; 24 november 2003; 2 december 2003 en 10 december 2003.
De vouwen in foto 2 december 2003 zijn slecht te zien, maar verraden zich door de veranderde afstand tussen vlek en blauwe sticker en de weggevouwen mespunt.

Met deze werkwijze ontstaan automatisch nieuwe DNA-sporen op de blouse. De vouwen zijn scherp, dus de blouse moet strak zijn opgevouwen en was toen echt niet meer nat. Het DNA-onderzoek vond rond begin december 2003 plaats.

vouwen in rugpand
Links 2 december 2003, rechts 10 december 2003, nu binnenste buiten en gespiegeld. Tussen deze twee data in werden 11 DNA-monsters getrokken, waarvan meerdere als zeer incriminerend werden geduid. Tegelijkertijd werden zoveel nieuwe vouwen zichtbaar -zie de opvallende diagonale vouwen, die de eerdere vouwen doorkruisen- dat de blouse in de tussentijd wel erg strak gevouwen moet zijn geweest. Gevolg: DNA-vlekken van tegen elkaar gelegen panden kunnen zijn overgedragen.


Bekijken wij de blouse in zijn totaliteit, dan zien wij dit veel vaker:

Links de situatie op 2 december 2003, rechts op 10 december 2003. Van de foto links zijn een aantal deelopnamen beschikbaar, die laten zien, dat er op de aangegeven plaatsen echt geen vouwen zijn.


DNA-overdracht

Het valt niet uit te sluiten, dat DNA van onderzoekers op de blouse is gedeponeerd:

Links de situatie op 25 september 1999 (2x) , rechts op 2 december 2003. De groene pijl geeft een nieuwe vlek aan, veroorzaakt door een voorwerp met regelmatige herhaling.

Hier ziet u een vreemd vlekkenpatroon, dat is ontstaan tijdens het onderzoek aan het slo of aan de blouse. Het is geen afdruk van een rits, zover vergelijkingsmateriaal toereikend is. De enige optie, die tot nu tot niet verworpen kon worden is het horlogebandje of armband van een onderzoek(st)er, en in ieder geval vol met bloed:

Maar een horlogebandje/armband = nieuw DNA. En onvoldoende voorzorg tegen contaminatie.


Het kan nog vreemder...

Soms valt een contaminatie niet anders onder te brengen dan in de categorie 'vreemd, vreemd, vreemd, wat moet dat nou betekenen':
Het gaat hier om de grote vlek op de linker borst:

Links: Vlek op 25 september 1999 op het PD. Ovalen duiden bijzondere patronen aan. In magenta de loop van de kraagrand, zoals deze in de rechter foto ligt.

Rechts dezelfde vlek op 10 december 2003 op het NFI. Ovalen duiden bijzondere patronen aan, deze liggen nu heel anders gerangschikt. Merk op, dat er nog meer vlekjes zijn toegevoegd.

Wat valt hier nu van te maken? De vlekken staan niet eens meer 'in dezelfde volgorde'. Het lijkt, alsof er wild in de blouse geknipt is, waardoor het verband uit de stof verdwenen is. Let wel, deze monstername is niet gedocumenteerd, en heeft mogelijk al in 1999 plaat gevonden. Wat daarbij voor overdrachten hebben plaatsgevonden valt slechts te raden. Wij moeten er ook naar raden, in welk kader deze monstername heeft plaatsgevonden. En wat er gevonden werd. Iets, dat niet in de aangehangen theorie paste?

Wat kun je nu nog zeggen over de locaties waarop bepaalde sporen zijn aangetroffen, als je je realiseert, dat dit proces ook met onzichtbare sporen moet hebben plaatsgevonden....
Voorts blijkt nog eens, dat de bloedsporen zeer vochtig waren, wijzend op een ander tijdstip delict. Het oorspronkelijke patroon is duidelijk aan de omgeving blootgesteld, en kan dus nooit 40 uur (of meer!) oud zijn op het moment van de gesignaleerde handelingen.


Tijd voor een herziening.