Getuigen

Video over belangrijke getuigen (1)

Video over belangrijke getuigen (2)

Wanneer zijn getuigen op hun best..

Het antwoord ligt eigenlijk voor de hand: als hun herinneringen nog vers zijn. Of als zij duidelijke aanknopingspunten kunnen vinden voor hun herinneringen.

Als wij overzien, welke betekenis getuigen speelden in het vaststellen van de loop van de gebeurtenissen, dan stuiten wij op vreemde tegenstellingen:

  1. Getuigen, die heel kort na ontdekking van het delict werden gehoord werden genegeerd en buiten de dossiers gehouden.
  2. Getuigen, die met sterke aanknopingspunten kwamen, werden genegeerd c.q. werden niet verder gecontroleerd.
  3. Getuigen die niet tot een getuigenis kwamen, ook al hadden zij vrij zeker iets nuttigs te melden.
  4. Getuigen, die kwamen met onjuiste data, werden niet gecorrigeerd. Waren zij wel gecorrigeerd, dan was EL niet eens verdacht geweest.
  5. Om bepaalde getuigen te 'neutraliseren' werden jaren later nog nieuwe getuigen aangevoerd.

In het volgende worden de getuigen besproken, die op de een of andere manier iets te zeggen hadden of hadden kunnen zeggen over de gebeurtenissen rond 24 september.
Daar zitten ook getuigen bij (de beheerder, de ex-vriendin), die later door het onderzoek van de fam.Waisvisz en Maurice de Hond c.s. naar voren werden geschoven, om een alternatieve verdachte naar voren te kunnen schuiven. Met als enig resultaat: meer verwarring.
Deze laatste pogingen hadden een merkwaardig neveneffect: zij versterkten Maurice de Hond c.s. in de door het OM gesteunde mening, dat de weduwe donderdag was vermoord. Hoe zo monsterverbond?

Het Gerechtshof Den Bosch heeft tijdens de veroordeling van Ernest Louwes aangenomen, dat de moord op de weduwe Jaqueline Wittenberg heeft plaatsgevonden op 23 september 1999 in de avond. Op deze site zal worden betoogd, dat deze moord heeft plaatsgevonden in de nacht van vrijdag op zaterdag 25 september 1999. E.e.a. zal worden onderbouwd met een veelheid aan bewijsmateriaal.

Volgens de grafsteen overleed de weduwe op de 25e september 1999. Hoe komt die datum daar? Daarover zijn speculaties geweest, maar nooit enige duidelijkheid. Zelfs werd beweerd, dat Ernest Louwes die datum heeft vastgesteld.
Is dat logisch? Niet, als je bedenkt, dat ook de overlijdensberichten in het Deventer Dagblad en in de Telegraaf precies dezelfde datum vermelden.
Het spoor terug..? De begrafenisondernemer heeft voor zijn acties een speciaal document nodig, dat werd afgegeven door de Burgerlijke Stand van de gemeente Deventer. Daarin staan logischerwijs datum en plaats van overlijden. Hoe komt de Burgerlijke Stand aan die gegevens?
Daarvoor zijn twee routes in de Wet op de Lijkbezorging (WLB - 1991, sterk gewijzigd in 2007) beschreven. Beide beginnen bij de gemeentelijke lijkschouwer. Bij een niet-natuurlijke dood of een vermoeden daarvan moet hij worden ingeschakeld.
Hij schouwt officieel het lijk. Dat betekent volgens de aanbevelingen van de Geneeskundige Hoofdinspectie, o.m. "een lichamelijk onderzoek (inspectie en zo nodig palpatie, percussie en temperatuurmeting)" en "het vaststellen van het tijdstip van overlijden". Zijn actie mondt uit in meerdere berichten, het eerste is een rapport aan de Officier van Justitie en het tweede een waarschuwing aan de Burgerlijke Stand (artikel 10). Ook de Officier van Justitie stuurt bericht aan de Burgerlijke Stand.
In het Tactisch Journaal staat dit aangegeven:
"039 [code] 990927 09.30 Lijkschouw Verslag ontvangen van de lijkschouw van de GGD arts [naam arts]. Gevoegd in de map SLO. Nadat lijk is vrijgegeven kan dit formulier opgestuurd worden naar ambtenaar burgerlijke stand te Deventer."
Kortom, zoals het er nu voorstaat, stelde de gemeentelijke lijkschouwer op goede gronden, de overlijdensdatum als 25 september 1999 vast. En dat lijkt mij goed te kloppen.

Het recherche onderzoek

Het begin van elk onderzoek behoort te starten met het vaststellen van het tijdstip van het delict. Dit is vooral belangrijk voor een correcte eliminatie van verdachten door middel van het opnemen en natrekken van alibi's. Opvallend in de DMZ is het nalaten van een uiterste inspanning om het tijdstip delict vast te stellen, terwijl er rondom dit gegeven zoveel twijfels bleken te bestaan vanaf de allereerste dag. Immers, tijdens het buurtonderzoek op 25 september werd al stellig verklaard, dat het slachtoffer de voorgaande dag nog leefde. Tijdens het onderzoek werd uiteindelijk aangenomen, dat de moord nog n dag eerder plaatsvond. In bijgaande analyses wil ik aantonen, dat dat niet klopt.


Vermoedelijk de vorige executeur-testtamentair. Deze zou later melden dat Louwes bij mevrouw Wittenberg was langs geweest. Dat was kennelijk ter sprake gekomen. Wilde de 24e met de weduwe golfen, maar de weduwe had al een andere afspraak; wat voor een afspraak, dat vertelde zij niet. Het gewraakte telefoongesprek zou over de belastingvrije voet gaan.
Was eigenlijk te kort. Nooit is onderzocht, of dit het gevolg kon zijn van technisch falen van het KPN-netwerk.
Of de notitie 10:00 uur met Wilma verband houdt, staat niet vast. In ieder geval heeft Wilma op dit moment geen telefoonoproep in het geheugen van de telefoon van de weduwe achtergelaten. Allebei tegen 12:00 uur. Allebei zien zij de weduwe huiswaarts keren. Twee buren zagen de weduwe op het punt van weglopen; twee andere buren zagen haar richting AH lopen. De overbuurman neemt waar, hoe een buurmeisje -gestuurd door de kapster- door de gordijnen tuurt.. De overbuurman is zeer beslist en gedetailleerd, althans net zo gedetailleerd, als de verbalisant wenste op te schrijven.
Ook de buurjongen, die net bij zijn ouders (ook overburen) op visite was, is zeer beslist.
Doordat deze oproepen (3x) pas werden geplaatst, nadat het PD was ontruimd, werden deze oproepen pas dagen later zichtbaar. Het overzicht werd zaterdagmiddag rond 15:00 afgelezen en loopt niet verder dan 12:17 uur. Het overzicht voor dit PV werd pas zaterdagavond opgenomen en bevat daardoor wl de oproepen van Wilma. Pas na de publicatie van het PV wordt door de recherche ontdekt, dat ook Wilma nog probeerde te bellen, dus dat dit pas op zaterdagnamiddag was. De datum zal wel niet kloppen; dit was een zondag. Maar de notitie klopt wel, als "de week van" is bedoeld. Dat gaat ook op voor de notitie "vrijdag 19 september" in hetzelfde document, die anders ook niet klopt. In de week van 26 september werden meerdere telefoonoproepen gedaan door het personeel van Wilma.